شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۶
ماده 78 قانون تامین اجتماعی

كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنجسال پس از رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون بكار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد .

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1140
 
كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنجسال پس از رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون بكار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد .