شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۷
ماده 81 قانون تامین اجتماعی

بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از :

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1142
 
بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از :

 1- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است .
 2- فرزندان متوفي در صورتيكه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا" به تحصيل اشتغال داشته باشند يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند .
 3- پدر و مادر متوفي در صورتيكه اولا" تحت تكفل او بوده ثانيا" سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .