شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰
ماده 85 قانون تامین اجتماعی

به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير بعنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود:

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1145
 
به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير بعنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود:

 1- در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد .
 2- ظرف پنجسال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را بسازمان پرداخته باشد .
 3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد .

 تبصره1- مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارتست از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بماخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24 .

 تبصره2- در صورتيكه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد .