دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۸
ماده 25 قانون تجارت

اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي‌شوند‌برسد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1146
 
ماده 25 - اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي‌شوند‌برسد.