دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۹
ماده 98 قانون تجارت

فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1149
 
فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.