چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۶
ماده 138 مکرر قانون مالیاتها

اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1160
 
- اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.

 تبصره 1 -استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدي را از بنگاه تولیدي خـارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیـات سـال خـروج آورده نقـدي، اضافه میشود.

تبصره 2 -تشخیص تحقق به کارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گـردش بـا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.