چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰

چگونگي تسري حکم موضوع ماده(216) قانون ماليات­هاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1256
 
 
نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 33

 


شماره: 70-95-200
تاريخ: 11-10-1395
بخشنامه
  70 95 قانون ماليات بر ارزش افزوده الف
 
 
مخاطبين رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران کل محترم امور مالياتي استان­ها
موضوع چگونگي تسري حکم موضوع ماده(216) قانون ماليات­هاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده
به موجب ماده (33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنين فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم ) درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري مي­باشد.در اين چارچوب به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و اتخاذ رويه واحد در اجراء به اطلاع مي رساند:
1-به استناد قسمت اخير تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم که مقرر گرديده است "مفاد تبصره يادشده شامل آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود، نخواهد بود"؛بنابراين به جهت تسري فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات­هاي مستقيم به قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات­هاي مستقيم در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش افزوده به استثناي ساير ماليات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري نمي­باشد.
2-به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات­هاي مستقيم چنانچه شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده(به استثناي ساير ماليات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور مي­باشد) قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است، در اين حالت هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت واردبودن شکايت،در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي و يا تجديد نظر ضمن صدور رأي به بطلان اجراييه نسبت به صدور قرار رسيدگي و يا صدور رأي مقتضي حسب مورد اقدام مي­نمايد.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر امکان شکايت مؤدي يا رئيس امور مالياتي از رأي آن مرجع به شوراي عالي مالياتي، قابليت تسري به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .
بديهي است با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/9/1393 مبني بر امکان طرح پرونده­هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده در هيأتموضوع تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم کان لم يکن تلقي مي­گردد.
سيدکامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
دامنه کاربرد:1-داخلي:* 2-خارجي:* مرجع پاسخگويي: دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106-021
بخشنامه­ هاي منسوخ:- تاريخ اجرا: 28/07/1395 مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ:فيزيکي-الکترونيکي
         
 
 
 

دانلود و ذخيره پيوستهاي مربوط به سند يافت شده