دستورالعمل اصلاحی تراکنش های بانکی

دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی ( 24 اردیبهشت 96 )

28 ارديبهشت 1396 ساعت 6:22


بنابر دستورالعمل اصلاحی صادره از طرف ریاست محترم سازمان امور مالیاتی به شماره 200/96/505 مورخ 96/2/24 درارتباط با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین محترم مالیاتی موارد ذیل بطور خلاصه ارائه میشود :

1) زمانبندی رسیدگی به پروندههای اشخاص حقیقی ( شامل کارمندان و یا اعضای هیات مدیره شرکتها و یا اشخاص دیگر ) و اشخاص حقوقی دارای پرونده و یا فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی .

2)تعیین ماهیت تراکنش های بانکی از لحاظ داشتن ماهیت درآمدی و یا غیر درآمدی و مشمول مالیات قراردادن ماهیتهای درآمدی به نحوی که هر گونه گردش حساب بانکی ممکن است موید فعالیت درآمدی نباشد .

3) اظهار نظر و بررسی مشمول ارزش افزوده بودن یا نبودن درآمدهای مشخص شده در بالا بر اساس فرآخوانهای هفت گانه .

4) درصورت عدم همکاری اشخاص حقیقی در ارائه اسناد و مدارک مثبته گردش بانکی ، کلیه روشهای لازم جهت تعیین ماهیت اقلام مزبور توسط ممیزین مالیاتی انجام شود .

5) مرور بررسی تراکنش های بانکی طبق ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم ، گردش پنج سال گذشته اشخاص از زمان بررسی میباشد .

6) کلیه ممیزین مالیاتی رسیدگی کننده به تراکنش های بانکی اشخاص مکلف به ارائه اطلاعات مشکوک به واحدهای مربوطه میباشند .در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور و مشمول مرور زمان شدن درآمدهای کتمان شده اشخاص فوق ، ضرر و زیان اصل مالیات و جرایم مربوطه متوجه ایشان خواهد بود .


کد مطلب: 1299

آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/1299/دستورالعمل-اصلاحی-نحوه-بررسی-تراکنش-های-بانکی-اشخاص-حقیقی-حقوقی-توسط-ممیزین-سازمان-امور-مالیاتی-24-اردیبهشت-96

مالی آنلاین
  http://malionline.ir