جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۹

نگاهی به بارنامه و متصدی حمل از دیدگاه قانون تجارت ، قانون مالیاتها ، قوانین بیمه و مقررات راهداری

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1346
 
www.malionline.ir

در ابتدا نگاه قانون تجارت درمورد بارنامه و قراردادهای حمل و متصدی حمل:( خلاصه مواد 374 تا 394 قانون تجارت)

ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردي که ذيلاً استثناء شده باشد.

ماده 380 - ارسال‌كننده بايد مواظبت نمايد ه مال‌التجاره به طرز مناسبي عدل‌بندي شود - خسارات بحري (‌ آواري) ناشي از عيوب عدل‌بندي به‌عهده ارسال‌كننده است.

ماده 381 - اگر عدل‌بندي عيب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.

ماده 383 - در موارد ذيل ارسال‌كننده نمي‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده بند:
1 - در صورت ه بابرنامه توسط ارسال‌كننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌اليه تسليم شده باشد.
2 - در صورت ه متصدی حمل و نقل رسيدي به ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس دهد.
3 - در صورت ه متصدی حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد ه مال‌التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.
4 - در صورت ه پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد.
‌در اين موارد متصدی حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل بند معذالك اگر متصدی حمل و نقل رسيدي به ارسال‌كننده داده مادام كه‌مال‌التجاره به مقصد نرسيده مكلف به رعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد به مرسل‌اليه تسليم شده باشد.

ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره يا مستند به تقصير ارسال‌كننده و يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده ه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده ه هيچ‌متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌التجاره معين‌نمايد.

ماده 387 - در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آواري) مال‌التجاره نيز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود.‌خسارات مزبور نمي‌تواند از خساراتي ه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين‌خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است ه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل‌كرده و يا حمل و نقل‌كننده ديگري را مأمور كرده باشد - بديهي است ه در صورت اخير حق رجوع او به متصدی حمل و نقلي ه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.

ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدی حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدليس يا تقصير عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواري غير ظاهر نيز خواهد بود در صورت ه مرسل‌اليه آن آواري را در مدتي ه مطابق‌اوضاع و احوال رسيدگي به مال‌التجاره ممكن بود به عمل آيد و يا بايستي به عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال‌التجاره داده شود.

ماده 393 - نسبت به دعوي خسارت بر عليه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان يك سال است - مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن‌مال‌التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است ه تسليم بايستي در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (‌آواري) روزي ه مال به‌مرسل‌اليه تسليم شده.


درادامه نگاه قانون مالیاتها راجع به بارنامه و متصدی حمل :( ماده 46 )

ماده 46– از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریـائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (1000) حق تمبر دریافت خواهد شد.

دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا بخشنامه_ 63430 ( لطفا کلیک کنید )

 مؤسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.و نیز بارنامه و متصدی حمل از نگاه قوانین و بخشنامه های بیمه تامین اجتماعی :
نگاه مقررات راهداری و حمل و نقل جاده ای به بارنامه :متن کامل ضوابط تهیه ، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای مصوب معاون وزیر و مدیر عامل سازمان راهداری ( لطفا کلیک کنید )

ضرورت اخذ بارنامه جهت حمل و نقل مسافر و کالا به هر میزان مسافت بجز وسائط نقلیه عمومی​ مصوب هیات وزیران ( لطفا کلیک کنید )