شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۱

شرایط استفاده از بیمه بیکاری از نگاه قانون ، وزارت تعاون و دیوان عدالت اداری

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1349
 
www.malionline.ir
                                                                                  وجود دو رویکرد در بحث بیمه بیکاری

1)     قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریور 1369 

ماده 6 -
بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرري بیمه
بیکاري را خواهند داشت:

الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن
حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد .2)    نامه شماره 93532-1390/11/9 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

در خصوص بیمه بیکاری کارگران کمتر از یک سالسابقه کار، به استحضار می رساند به استناد بند 1 تفاھم نامه، چنانچه کارگران مذکور در آخرین محل کار به صورت مستمر و پیوسته حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند در این صورت می توانند با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری از مزایای این قانون بھره مند گردند.
                                                                                                                                           مدیرکل حمایت از بیکاری مشاغل و بیمه بیکاری


نتیجه )    رای دیوان عدالت اداری : دادنامه شماره 23 مورخ 17 فروردین 1394 
                                                                                                               دانلود متن کامل دادنامه 23 و رای دیوان عدالت .لطفا کلیک کنید 

ب- مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369، شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

نظر به این که در نامه شماره 93532- 1390/11/9 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن یکسال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعلام شده است،
مفاد این مقرره مغایر حکم پیش گفته مقنن است.

بنابراین
نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود .