دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۳
بخشنامه شماره 9622976 کمیته فنی سازمان حسابرسی

نحوه انعکاس مالیات قطعی شده سالهای قبل در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1353
 
هرگونه تغییر نسبت به برآورد انجام شده مالیات سالهای قبل که در بخش "تاکید بر مطلب خاص" سال های قبل گزارش حسابرسی درج شده، به عنوان "تغییر در برآورد حسابداری" تلقی و در صورت سود و زیان درج می شود.