دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰

اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی توسط مودی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رای شورای عالی مالیاتی در این رابطه

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1354
 
ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22-2-1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ( جهت مشاهده رای مزبور و بخشنامه لطفا کلیک کنید ) در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 27-11-1380  قانون فوق  به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ  می گردد:

مستنبط از مفاد ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26-93-200 مورخ 3-3-1393 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. 22-24-3
 
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور