يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۹

ماده 37 قانون تامین اجتماعی همراه با بخشنامه های 19 و 19/1 و آرا دیوان عدالت اداری 473 و 213 مربوطه

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1372
 
قانون تامین اجتماعی

ماده 37 

هنگام نقل و انتقال عین یا منافعموسسات و کارگاههاي مشمول این قانون اعم از این که انتقالبه صورت قطعی  ـ شرطی رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعماز این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد

انتقال گیرنده مکلف است گواهی ر سازمان ا مبنی بر نداشتن بدهی معوقبابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالدهنده مطالبه نماید.

دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهیواگذارکننده استعلام نمایند

در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهددفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد.

در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند باپرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به 11 تشخیص سازمان و رسیدگی بهمیزان حق بیمه ساقط کند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئولیت تضامنی خواهند بود.

وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی همچنین شهرداريها و اتاقهاي اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضاي تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند.

در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد .

- تبصره سازمان مکلف است حداکثر پساز یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید 


بخشنامه 19/1 سازمان تامین اجتماعی

متن کامل بخشنامه 19 را دانلود کنید


رای دیوان عدالت دادنامه 473 مورخ 29 آذر 1383 ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سارمان تامین اجتماعی

فایل کامل رای دیوان 473لطفا کلیک کنید
خلاصه بخشنامه 19/1 سازمان تامین اجتماعینظر شورای نگهبان راجع به بخشنامه 19/1 

رای دیوان عدالت دادنامه 213/87 مورخ 2 تیر 1387 درخواست  ابطال بخشنامه 19/1 درآمد سارمان تامین اجتماعی

فایل کامل رای دیوان 213/87 لطفا کلیک کنید