يکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۳
بخشنامه مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۸۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص

حکم ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مواقعی که از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شکایت می شود

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1395
 
زمانی که شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقدی با تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر معرفی نماید رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند