جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۵
استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 622
 
استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب 
 
 
 
شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word PowerPoint
4410 تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل  
4400 اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل  
3400 رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384 دانلود فایل دانلود فایل  
2410 بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388 دانلود فایل دانلود فایل  
2400 بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل  
1007 ارتباطات‌ با مديريت‌ دانلود فایل دانلود فایل  
1005 حسابرسي واحدهاي اقتصادي کوچک دانلود فایل دانلود فایل  
805 استاندارد حسابرسی 805ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390) دانلود فایل دانلود فایل  
800 استاندارد حسابرسی 800ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص(تجدید نظر شده 1390 ) دانلود فایل دانلود فایل  
720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده دانلود فایل دانلود فایل  
710 اطلاعات مقايسه‌ای دانلود فایل دانلود فایل  
706 بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389 دانلود فایل دانلود فایل  
705 اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389 دانلود فایل دانلود فایل  
700 گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389 دانلود فایل دانلود فایل  
620 استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌ دانلود فایل دانلود فایل  
610 ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي دانلود فایل دانلود فایل  
600 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389 دانلود فایل دانلود فایل  
580 تاييديـه‌ مـديران‌ دانلود فایل دانلود فایل  
570 تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383 ‌ دانلود فایل دانلود فایل  
560 رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه دانلود فایل دانلود فایل  
550 اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389 دانلود فایل دانلود فایل  
540 حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌ دانلود فایل دانلود فایل  
530 نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده 1383 ‌ دانلود فایل دانلود فایل  
520 روشهـاي‌ تحليلـي‌ دانلود فایل دانلود فایل  
510 حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ دانلود فایل دانلود فایل  
505 تاييد خواهي برون‌ سازماني - تجديدنظر شده 1383‌ دانلود فایل دانلود فایل  
501 شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص دانلود فایل دانلود فایل  
500 شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384 دانلود فایل دانلود فایل  
450 ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی دانلود فایل دانلود فایل  
330 روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي دانلود فایل دانلود فایل  
320 استاندارد حسابرسی 320اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی(تجدید نظر شده 1391 ) دانلود فایل دانلود فایل  
315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت دانلود فایل دانلود فایل  
300 استاندارد حسابرسی 300برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1391 ) دانلود فایل دانلود فایل  
250 ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل  
240 ‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي -تجديدنظرشده1384‌ دانلود فایل دانلود فایل  
230 مستندسازي - تجديدنظر شده 1386 دانلود فایل دانلود فایل  
220 كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386 دانلود فایل دانلود فایل  
210 قـرارداد حسابرسـي‌ دانلود فایل دانلود فایل  
200 استاندارد حسابرسی 200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده 1391) دانلود فایل دانلود فایل  
2 کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط دانلود فایل دانلود فایل  
1 مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط دانلود فایل
 
دانلود فایل