دستورالعمل دادرسی مالیاتی

دستورالعمل دادرسی مالیاتی

16 بهمن 1394 ساعت 12:22


دستورالعمل دادرسی مالیاتی ( کلیک کنید )
 

شماره:117300
تاریخ:13/11/1387
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
072
87
244
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
دستورالعمل دادرسی مالیاتی
به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و نیز حـل و فـصل سـریـع و عـادلانـه اخـتلافـات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مــستقیم، به پیوست دسـتـورالـعـمـل دادرســی مــالــیاتــی جـهـت بـهـره بـرداری و اجـراء ابـلاغ می گردد.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:          2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تلفن:33947796
تاریخ اجراء:تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:معاون فنی و حقوقی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 

 


کد مطلب: 625

آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/625/دستورالعمل-دادرسی-مالیاتی

مالی آنلاین
  http://malionline.ir