پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۷

صورت ریز قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با بخشنامه و دستوالعملها و آرا شورای عالی مالیاتی و آرا دیوان عدالت

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 732
 
 
جهت دسترسی به آیین نامه ، بخشنامه ، آرا شورای عالی مالیاتی ، آرا دیوان عدالت اداری ، تصویب نامه ، فرامین رهبری و دستورالعمل های مربوط به هر یک از مواد قانون مالیاتها ، لطفا روی ماده مربوط کلیک کنید تا به سایت اصلی که سایت سازمان امور مالیاتی است متصل شوید و سپس موارد مورد درخواست فوق الذکر را کلیک کنید.
با تشکر  مالی آنلاین
 
آیین نامه :  بخشنامه : 
آرا شورای عالی مالیاتی :  آرا دیوان عدالت اداری :
تصویب نامه :  فرامین رهبری : 
دستورالعمل :
 
 
Collapse قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیاتهای مستقیم
 
Collapse     باب اول(ماده 1 تا 2) باب اول(ماده 1 تا 2)
 
 
ماده 1
 
 
ماده 2
 
Collapse    باب دوم(ماده 3 تا 51) باب دوم(ماده 3 تا 51)
 
 
Collapse فصل اول(ماده 3 تا 9) فصل اول(ماده 3 تا 9)
 
 
 
ماده 3
 
 
 
ماده 4
 
 
 
ماده 5
 
 
 
ماده 6
 
 
 
ماده 7
 
 
 
ماده 8
 
 
 
ماده 9
 
 
Collapse فصل دوم(ماده 10 تا 11) فصل دوم(ماده 10 تا 11)
 
 
 
ماده 10
 
 
 
ماده 11
 
 
Collapse فصل سوم(ماده 12 تا 16) فصل سوم(ماده 12 تا 16)
 
 
 
ماده 12
 
 
 
ماده 13
 
 
 
ماده 14
 
 
 
ماده 15
 
 
 
ماده 16
 
 
Collapse فصل چهارم(ماده 17 تا 43) فصل چهارم(ماده 17 تا 43)
 
 
 
ماده 17
 
 
 
ماده 18
 
 
 
ماده 19
 
 
 
ماده 20
 
 
 
ماده 21
 
 
 
ماده 22
 
 
 
ماده 23
 
 
 
ماده 24
 
 
 
ماده 25
 
 
 
ماده 26
 
 
 
ماده 27
 
 
 
ماده 28
 
 
 
ماده 29
 
 
 
ماده 30
 
 
 
ماده 31
 
 
 
ماده 32
 
 
 
ماده 33
 
 
 
ماده 34
 
 
 
ماده 35
 
 
 
ماده 36
 
 
 
ماده 37
 
 
 
ماده 38
 
 
 
ماده 39
 
 
 
ماده 40
 
 
 
ماده 41
 
 
 
ماده 42
 
 
 
ماده 43
 
 
Collapse فصل پنجم(ماده 44 تا 51) فصل پنجم(ماده 44 تا 51)
 
 
 
ماده 44
 
 
 
ماده 45
 
 
 
ماده 46
 
 
 
ماده 47
 
 
 
ماده 48
 
 
 
ماده 49
 
 
 
ماده 50
 
 
 
ماده 51
 
Collapse باب سوم(ماده 52 تا 131) باب سوم(ماده 52 تا 131)
 
 
Collapse فصل اول(ماده 52 تا 80) فصل اول(ماده 52 تا 80)
 
 
 
ماده 52
 
 
 
ماده 53
 
 
 
ماده 54
 
 
 
ماده 55
 
 
 
ماده 56
 
 
 
ماده 57
 
 
 
ماده 58
 
 
 
ماده 59
 
 
 
ماده 60
 
 
 
ماده 61
 
 
 
ماده 62
 
 
 
ماده 63
 
 
 
ماده 64
 
 
 
ماده 65
 
 
 
ماده 66
 
 
 
ماده 67
 
 
 
ماده 68
 
 
 
ماده 69
 
 
 
ماده 70
 
 
 
ماده 71
 
 
 
ماده 72
 
 
 
ماده 73
 
 
 
ماده 74
 
 
 
ماده 75
 
 
 
ماده 76
 
 
 
ماده 77
 
 
 
ماده 78
 
 
 
ماده 79
 
 
 
ماده 80
 
 
Collapse فصل دوم(ماده 81) فصل دوم(ماده 81)
 
 
 
ماده 81
 
 
Collapse فصل سوم(ماده 82 تا 92) فصل سوم(ماده 82 تا 92)
 
 
 
ماده 82
 
 
 
ماده 83
 
 
 
ماده 84
 
 
 
ماده 85
 
 
 
ماده 86
 
 
 
ماده 87
 
 
 
ماده 88
 
 
 
ماده 89
 
 
 
ماده 90
 
 
 
ماده 91
 
 
 
ماده 92
 
 
Collapse فصل چهارم(ماده 93 تا 104) فصل چهارم(ماده 93 تا 104)
 
 
 
ماده 93
 
 
 
ماده 94
 
 
 
ماده 95
 
 
 
ماده 96
 
 
 
ماده 97
 
 
 
ماده 98
 
 
 
ماده 99
 
 
 
ماده 100
 
 
 
ماده 101
 
 
 
ماده 102
 
 
 
ماده 103
 
 
 
ماده 104
 
 
Collapse فصل پنجم(ماده 105 تا 118) فصل پنجم(ماده 105 تا 118)
 
 
 
ماده 105
 
 
 
ماده 106
 
 
 
ماده 107
 
 
 
ماده 108
 
 
 
ماده 109
 
 
 
ماده 110
 
 
 
ماده 111
 
 
 
ماده 112
 
 
 
ماده 113
 
 
 
ماده 114
 
 
 
ماده 115
 
 
 
ماده 116
 
 
 
ماده 117
 
 
 
ماده 118
 
 
Collapse فصل ششم(ماده 119 تا 128) فصل ششم(ماده 119 تا 128)
 
 
 
ماده 119
 
 
 
ماده 120
 
 
 
ماده 121
 
 
 
ماده 122
 
 
 
ماده 123
 
 
 
ماده 124
 
 
 
ماده 125
 
 
 
ماده 126
 
 
 
ماده 127
 
 
 
ماده 128
 
 
Collapse فصل هفتم(ماده 129 تا 131) فصل هفتم(ماده 129 تا 131)
 
 
 
ماده 129
 
 
 
ماده 130
 
 
 
ماده 131
 
Collapse باب چهارم(ماده 132 تا 218) باب چهارم(ماده 132 تا 218)
 
 
Collapse فصل اول(ماده 132 تا 146) فصل اول(ماده 132 تا 146)
 
 
 
ماده 132
 
 
 
ماده 133
 
 
 
ماده 134
 
 
 
ماده 135
 
 
 
ماده 136
 
 
 
ماده 137
 
 
 
ماده 138
 
 
 
ماده 139
 
 
 
ماده 140
 
 
 
ماده 141
 
 
 
ماده 142
 
 
 
ماده 143
 
 
 
ماده 144
 
 
 
ماده 145
 
 
 
ماده 146
 
 
Collapse فصل دوم(ماده 147 تا 151) فصل دوم(ماده 147 تا 151)
 
 
 
ماده 147
 
 
 
ماده 148
 
 
 
ماده 149
 
 
 
ماده 150
 
 
 
ماده 151
 
 
Collapse فصل سوم(ماده 152 تا 154) فصل سوم(ماده 152 تا 154)
 
 
 
ماده 152
 
 
 
ماده 153
 
 
 
ماده 154
 
 
Collapse فصل چهارم(ماده 155 تا 176) فصل چهارم(ماده 155 تا 176)
 
 
 
ماده 155
 
 
 
ماده 156
 
 
 
ماده 157
 
 
 
ماده 158
 
 
 
ماده 159
 
 
 
ماده 160
 
 
 
ماده 161
 
 
 
ماده 162
 
 
 
ماده 163
 
 
 
ماده 164
 
 
 
ماده 165
 
 
 
ماده 166
 
 
 
ماده 167
 
 
 
ماده 168
 
 
 
ماده 169
 
 
 
ماده 170
 
 
 
ماده 171
 
 
 
ماده 172
 
 
 
ماده 173
 
 
 
ماده 174
 
 
 
ماده 175
 
 
 
ماده 176
 
 
Collapse فصل پنجم(ماده 177 تا 181) فصل پنجم(ماده 177 تا 181)
 
 
 
ماده 177
 
 
 
ماده 178
 
 
 
ماده 179
 
 
 
ماده 180
 
 
 
ماده 181
 
 
Collapse فصل ششم(ماده 182 تا 188) فصل ششم(ماده 182 تا 188)
 
 
 
ماده 182
 
 
 
ماده 183
 
 
 
ماده 184
 
 
 
ماده 185
 
 
 
ماده 186
 
 
 
ماده 187
 
 
 
ماده 188
 
 
Collapse فصل هفتم(ماده 189 تا 202) فصل هفتم(ماده 189 تا 202)
 
 
 
ماده 189
 
 
 
ماده 190
 
 
 
ماده 191
 
 
 
ماده 192
 
 
 
ماده 193
 
 
 
ماده 194
 
 
 
ماده 195
 
 
 
ماده 196
 
 
 
ماده 197
 
 
 
ماده 198
 
 
 
ماده 199
 
 
 
ماده 200
 
 
 
ماده 201
 
 
 
ماده 202
 
 
Collapse فصل هشتم(ماده 203 تا 209) فصل هشتم(ماده 203 تا 209)
 
 
 
ماده 203
 
 
 
ماده 204
 
 
 
ماده 205
 
 
 
ماده 206
 
 
 
ماده 207
 
 
 
ماده 208
 
 
 
ماده 209
 
 
Collapse فصل نهم(ماده 210 تا 218) فصل نهم(ماده 210 تا 218)
 
 
 
ماده 210
 
 
 
ماده 211
 
 
 
ماده 212
 
 
 
ماده 213
 
 
 
ماده 214
 
 
 
ماده 215
 
 
 
ماده 216
 
 
 
ماده 217
 
 
 
ماده 218
 
Collapse باب پنجم(ماده 219 تا 273) باب پنجم(ماده 219 تا 273)
 
 
Collapse فصل اول(ماده 219 تا 235) فصل اول(ماده 219 تا 235)
 
 
 
ماده 219
 
 
 
ماده 220
 
 
 
ماده 221
 
 
 
ماده 222
 
 
 
ماده 223
 
 
 
ماده 224
 
 
 
ماده 225
 
 
 
ماده 226
 
 
 
ماده 227
 
 
 
ماده 228
 
 
 
ماده 229
 
 
 
ماده 230
 
 
 
ماده 231
 
 
 
ماده 232
 
 
 
ماده 233
 
 
 
ماده 234
 
 
 
ماده 235
 
 
Collapse فصل دوم(ماده 236 تا 243) فصل دوم(ماده 236 تا 243)
 
 
 
ماده 236
 
 
 
ماده 237
 
 
 
ماده 238
 
 
 
ماده 239
 
 
 
ماده 240
 
 
 
ماده 241
 
 
 
ماده 242
 
 
 
ماده 243
 
 
Collapse فصل سوم(ماده 244 تا 251) فصل سوم(ماده 244 تا 251)
 
 
 
ماده 244
 
 
 
ماده 245
 
 
 
ماده 246
 
 
 
ماده 247
 
 
 
ماده 248
 
 
 
ماده 249
 
 
 
ماده 250
 
 
 
ماده 251
 
 
Collapse فصل چهارم(ماده 252 تا 260) فصل چهارم(ماده 252 تا 260)
 
 
 
ماده 252
 
 
 
ماده 253
 
 
 
ماده 254
 
 
 
ماده 255
 
 
 
ماده 256
 
 
 
ماده 257
 
 
 
ماده 258
 
 
 
ماده 259
 
 
 
ماده 260
 
 
Collapse فصل پنجم(ماده 261 تا 262) فصل پنجم(ماده 261 تا 262)
 
 
 
ماده 261
 
 
 
ماده 262
 
 
Collapse فصل ششم(ماده 263 تا 273) فصل ششم(ماده 263 تا 273)
 
 
 
ماده 263
 
 
 
ماده 264
 
 
 
ماده 265
 
 
 
ماده 266
 
 
 
ماده 267
 
 
 
ماده 268
 
 
 
ماده 269
 
 
 
ماده 270
 
 
 
ماده 271
 
 
 
ماده 272
 
 
 
ماده 273