جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۱

موارد مشمول کسر حق بیمه از پرداختی های کارفرما به پرسنل

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 841
 
 
طبق مفاد بند 5 ماده 2 و ماده 30 قانون تامین اجتماعی کارفرما میبایستی از حقوق مستمر پرداختی بیمه کسر نماید .
لذا با این استدلال وجوه غیر مستمر پرداختی طی سال مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.
وجوه غیر مستمر شامل عیدی ، پاداش و حق سنوات پایان سال میباشد .
ضمنا کارانه و یا بهره وری اگر در پایان سال و بصورت غیر مستمر پرداخت شود مشمول کسر حق بیمه نخواهد شد .


ماده 2 بند 5   
قانون تامین اجتماعی

" مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجـوه و مزایـاى نقـدى یـا غیرنقدى مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود "


ماده30

" کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایاى مذکور در بنـد 5 مـاده 2 ایـن قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند "