دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴

وظایف مالی و مالیاتی محوله به بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه ( بند 2 ماده 27 برنامه ششم)

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 970
 
برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور


ماده 27-
برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات.


2-به منظور ارتقا سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب) تعیین
نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری؛

ج) تعیین نسبت های نقدینگی؛

د) تعیین حداقل
الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی.