مالی آنلاین 15 خرداد 1398 ساعت 12:13 http://malionline.ir/fa/doc/news/1443/حد-نصاب-معاملات-کوچک-1398 -------------------------------------------------- حد نصاب معاملات کوچک 1398 عنوان : حد نصاب معاملات کوچک 1398 -------------------------------------------------- متن : هیئت وزیراندر جلسه 25/2/1398 به پیشنهاد شماره 88011/25270/56 مورخ 18/2/1398وزارت امور اقتصادی و داراییو به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2) -مصوب 1393- تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می شود: 1-معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون (328.000.000) ریال باشد. 2-معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال تجاوز نکند. 3-معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورتمزایدهانجام می شود، تسری می یابد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.