مالی آنلاین - آخرين عناوين آیا میدانید http://malionline.ir/aya_midanid Tue, 20 Nov 2018 14:56:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Tue, 20 Nov 2018 14:56:49 GMT آیا میدانید 60 کلیه عقود مشارکت باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود http://malionline.ir/fa/doc/news/1328/کلیه-عقود-مشارکت-باید-دفاتر-اسناد-رسمی-ثبت-شود ]]> آیا میدانید Mon, 27 Nov 2017 20:19:15 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1328/کلیه-عقود-مشارکت-باید-دفاتر-اسناد-رسمی-ثبت-شود مالیات ابرازی مودی ،قطعی تلقی میشود http://malionline.ir/fa/doc/news/1314/مالیات-ابرازی-مودی-قطعی-تلقی-میشود ]]> آیا میدانید Mon, 30 Oct 2017 04:15:37 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1314/مالیات-ابرازی-مودی-قطعی-تلقی-میشود نحوه اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی برای ( اشخاص حقیقی) اشخاص تولیدی http://malionline.ir/fa/doc/news/1228/نحوه-اخذ-مفاصا-حساب-تامین-اجتماعی-اشخاص-حقیقی-تولیدی ]]> آیا میدانید Sat, 24 Dec 2016 04:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1228/نحوه-اخذ-مفاصا-حساب-تامین-اجتماعی-اشخاص-حقیقی-تولیدی نحوه اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی برای ( اشخاص حقوقی) شرکتهای تولیدی http://malionline.ir/fa/doc/news/1227/نحوه-اخذ-مفاصا-حساب-تامین-اجتماعی-اشخاص-حقوقی-شرکتهای-تولیدی ]]> آیا میدانید Thu, 24 Nov 2016 06:44:51 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1227/نحوه-اخذ-مفاصا-حساب-تامین-اجتماعی-اشخاص-حقوقی-شرکتهای-تولیدی لازم الاتباع بودن کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی مقرر میشود ، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان http://malionline.ir/fa/doc/news/1195/لازم-الاتباع-بودن-کلیه-بخشنامه-دستورالعمل-رویه-های-اجرایی-توسط-سازمان-امور-مالیاتی-مقرر-میشود-واحدهای-تابعه-ماموران-مودیان ]]> آیا میدانید Sat, 22 Oct 2016 11:56:22 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1195/لازم-الاتباع-بودن-کلیه-بخشنامه-دستورالعمل-رویه-های-اجرایی-توسط-سازمان-امور-مالیاتی-مقرر-میشود-واحدهای-تابعه-ماموران-مودیان بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. http://malionline.ir/fa/doc/news/1162/بازرس-بازرسان-مقابل-شركت-اشخاص-ثالث-نسبت-تخلفاتي-انجام-وظايف-خود-مرتكب-مي-شوند-طبق-قواعد-عمومي-مربوط-مسئوليت-مدني-مسئول-جبران-خسارات-وارده-خواهند ]]> آیا میدانید Fri, 16 Sep 2016 16:04:06 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1162/بازرس-بازرسان-مقابل-شركت-اشخاص-ثالث-نسبت-تخلفاتي-انجام-وظايف-خود-مرتكب-مي-شوند-طبق-قواعد-عمومي-مربوط-مسئوليت-مدني-مسئول-جبران-خسارات-وارده-خواهند اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند: http://malionline.ir/fa/doc/news/1161/اشخاص-ذيل-نمي-توانند-مديريت-شركت-انتخاب-شوند ]]> آیا میدانید Fri, 16 Sep 2016 15:17:11 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1161/اشخاص-ذيل-نمي-توانند-مديريت-شركت-انتخاب-شوند اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. http://malionline.ir/fa/doc/news/1160/اشخاصی-آورده-نقدي-براي-تأمین-مالی-پروژه-طرح-سرمایه-گردش-بنگاههاي-تولی-دي-قالب-عقود-مشارکتی-فراهم-نمایند-معادل-حداقل-سود-مورد-انتظار-مصوب-شوراي-پول-اعتبار-پرداخت-مالیات-درآمد-معاف-میشوند-پرداختکننده-پرداختی-مذکور-عنوان-هزین-ه-قابل-قبول-مالیاتی-تلقی-میشود ]]> آیا میدانید Wed, 14 Sep 2016 10:26:04 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1160/اشخاصی-آورده-نقدي-براي-تأمین-مالی-پروژه-طرح-سرمایه-گردش-بنگاههاي-تولی-دي-قالب-عقود-مشارکتی-فراهم-نمایند-معادل-حداقل-سود-مورد-انتظار-مصوب-شوراي-پول-اعتبار-پرداخت-مالیات-درآمد-معاف-میشوند-پرداختکننده-پرداختی-مذکور-عنوان-هزین-ه-قابل-قبول-مالیاتی-تلقی-میشود هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم ( 5 درصد ) از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد http://malionline.ir/fa/doc/news/1157/هيأت-مديره-مكلف-سال-يك-بيستم-5-درصد-سود-خالص-شركت-عنوان-اندوخته-قانوني-موضوع-نمايد ]]> آیا میدانید Tue, 13 Sep 2016 05:40:46 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1157/هيأت-مديره-مكلف-سال-يك-بيستم-5-درصد-سود-خالص-شركت-عنوان-اندوخته-قانوني-موضوع-نمايد هر صاحب سهم مي‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد. http://malionline.ir/fa/doc/news/1156/صاحب-سهم-مي-تواند-پانزده-روز-قبل-انعقاد-مجمع-عمومي-مركز-شركت-صورت-حساب-ها-مراجعه-كرده-ترازنامه-و-حساب-سود-زيان-گزارش-عمليات-مديران-بازرسان-رونوشت-بگيرد ]]> آیا میدانید Tue, 13 Sep 2016 04:40:16 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1156/صاحب-سهم-مي-تواند-پانزده-روز-قبل-انعقاد-مجمع-عمومي-مركز-شركت-صورت-حساب-ها-مراجعه-كرده-ترازنامه-و-حساب-سود-زيان-گزارش-عمليات-مديران-بازرسان-رونوشت-بگيرد