مالی آنلاین - آخرين عناوين آیا میدانید :: نسخه کامل http://malionline.ir/aya_midanid Tue, 20 Nov 2018 15:54:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Tue, 20 Nov 2018 15:54:59 GMT آیا میدانید 60 کلیه عقود مشارکت باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود http://malionline.ir/fa/doc/news/1328/کلیه-عقود-مشارکت-باید-دفاتر-اسناد-رسمی-ثبت-شود قانون ثبت اسناد و املاک ماده 47 - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباري است: 1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاك ثبت نشده. 2) صلح نامه و هبه نامه و شرکتنامه ]]> آیا میدانید Mon, 27 Nov 2017 20:19:15 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1328/کلیه-عقود-مشارکت-باید-دفاتر-اسناد-رسمی-ثبت-شود مالیات ابرازی مودی ،قطعی تلقی میشود http://malionline.ir/fa/doc/news/1314/مالیات-ابرازی-مودی-قطعی-تلقی-میشود تبصره 2  ماده 210 قانون مالیاتها :  آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌. ]]> آیا میدانید Mon, 30 Oct 2017 04:15:37 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1314/مالیات-ابرازی-مودی-قطعی-تلقی-میشود نحوه اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی برای ( اشخاص حقیقی) اشخاص تولیدی http://malionline.ir/fa/doc/news/1228/نحوه-اخذ-مفاصا-حساب-تامین-اجتماعی-اشخاص-حقیقی-تولیدی نحوه ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی به اشخاص حقیقی که پیمانکار ساخت هستند و کار ساخت در کارگاه خودشان انجام میشود : ]]> آیا میدانید Sat, 24 Dec 2016 04:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1228/نحوه-اخذ-مفاصا-حساب-تامین-اجتماعی-اشخاص-حقیقی-تولیدی نحوه اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی برای ( اشخاص حقوقی) شرکتهای تولیدی http://malionline.ir/fa/doc/news/1227/نحوه-اخذ-مفاصا-حساب-تامین-اجتماعی-اشخاص-حقوقی-شرکتهای-تولیدی نحوه ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی به شرکتهایی که پیمانکار ساخت هستند و کار ساخت در کارگاه خودشان انجام میشود : ]]> آیا میدانید Thu, 24 Nov 2016 06:44:51 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1227/نحوه-اخذ-مفاصا-حساب-تامین-اجتماعی-اشخاص-حقوقی-شرکتهای-تولیدی لازم الاتباع بودن کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی مقرر میشود ، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان http://malionline.ir/fa/doc/news/1195/لازم-الاتباع-بودن-کلیه-بخشنامه-دستورالعمل-رویه-های-اجرایی-توسط-سازمان-امور-مالیاتی-مقرر-میشود-واحدهای-تابعه-ماموران-مودیان ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم آیین نامه اجرایی مورخ 1382/10/24 ماده54 آیین نامه -  در اجراي بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 219 “ قانون ” کليه بخشنامه ها ،دستور العملها، و رويه هاي اجرايي که توسط ” سازمان ” جهت اجراي “ قانون ” مقرر مي شودبراي کليه واحدهاي تابعه “سازمان”،مأموران مالياتي، ومؤديان لازم الاتباع است .   ]]> آیا میدانید Sat, 22 Oct 2016 11:56:22 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1195/لازم-الاتباع-بودن-کلیه-بخشنامه-دستورالعمل-رویه-های-اجرایی-توسط-سازمان-امور-مالیاتی-مقرر-میشود-واحدهای-تابعه-ماموران-مودیان بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. http://malionline.ir/fa/doc/news/1162/بازرس-بازرسان-مقابل-شركت-اشخاص-ثالث-نسبت-تخلفاتي-انجام-وظايف-خود-مرتكب-مي-شوند-طبق-قواعد-عمومي-مربوط-مسئوليت-مدني-مسئول-جبران-خسارات-وارده-خواهند بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. ]]> آیا میدانید Fri, 16 Sep 2016 16:04:06 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1162/بازرس-بازرسان-مقابل-شركت-اشخاص-ثالث-نسبت-تخلفاتي-انجام-وظايف-خود-مرتكب-مي-شوند-طبق-قواعد-عمومي-مربوط-مسئوليت-مدني-مسئول-جبران-خسارات-وارده-خواهند اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند: http://malionline.ir/fa/doc/news/1161/اشخاص-ذيل-نمي-توانند-مديريت-شركت-انتخاب-شوند اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند: 1 - محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است. 2 - كساني كه به علت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محروميت: ‌سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - جنحه‌هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است - اختلاس -‌تدليس - تصرف غير قانوني در اموال عمومي. ‌تبصره - دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين‌ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود. ]]> آیا میدانید Fri, 16 Sep 2016 15:17:11 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1161/اشخاص-ذيل-نمي-توانند-مديريت-شركت-انتخاب-شوند اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. http://malionline.ir/fa/doc/news/1160/اشخاصی-آورده-نقدي-براي-تأمین-مالی-پروژه-طرح-سرمایه-گردش-بنگاههاي-تولی-دي-قالب-عقود-مشارکتی-فراهم-نمایند-معادل-حداقل-سود-مورد-انتظار-مصوب-شوراي-پول-اعتبار-پرداخت-مالیات-درآمد-معاف-میشوند-پرداختکننده-پرداختی-مذکور-عنوان-هزین-ه-قابل-قبول-مالیاتی-تلقی-میشود - اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.  تبصره 1 -استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدي را از بنگاه تولیدي خـارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیـات سـال خـروج آورده نقـدي، اضافه میشود. تبصره 2 -تشخیص تحقق به کارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گـردش بـا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. ]]> آیا میدانید Wed, 14 Sep 2016 10:26:04 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1160/اشخاصی-آورده-نقدي-براي-تأمین-مالی-پروژه-طرح-سرمایه-گردش-بنگاههاي-تولی-دي-قالب-عقود-مشارکتی-فراهم-نمایند-معادل-حداقل-سود-مورد-انتظار-مصوب-شوراي-پول-اعتبار-پرداخت-مالیات-درآمد-معاف-میشوند-پرداختکننده-پرداختی-مذکور-عنوان-هزین-ه-قابل-قبول-مالیاتی-تلقی-میشود هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم ( 5 درصد ) از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد http://malionline.ir/fa/doc/news/1157/هيأت-مديره-مكلف-سال-يك-بيستم-5-درصد-سود-خالص-شركت-عنوان-اندوخته-قانوني-موضوع-نمايد هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم ( 5 درصد ) از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني‌به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت‌تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد. ]]> آیا میدانید Tue, 13 Sep 2016 05:40:46 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1157/هيأت-مديره-مكلف-سال-يك-بيستم-5-درصد-سود-خالص-شركت-عنوان-اندوخته-قانوني-موضوع-نمايد هر صاحب سهم مي‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد. http://malionline.ir/fa/doc/news/1156/صاحب-سهم-مي-تواند-پانزده-روز-قبل-انعقاد-مجمع-عمومي-مركز-شركت-صورت-حساب-ها-مراجعه-كرده-ترازنامه-و-حساب-سود-زيان-گزارش-عمليات-مديران-بازرسان-رونوشت-بگيرد هر صاحب سهم مي‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.   ]]> آیا میدانید Tue, 13 Sep 2016 04:40:16 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1156/صاحب-سهم-مي-تواند-پانزده-روز-قبل-انعقاد-مجمع-عمومي-مركز-شركت-صورت-حساب-ها-مراجعه-كرده-ترازنامه-و-حساب-سود-زيان-گزارش-عمليات-مديران-بازرسان-رونوشت-بگيرد