نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  

ماده 111 قانون تجارت

۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۷

اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند:

 

اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند: 1 - محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است. 2 - كساني كه به علت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محروميت: ‌سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري ...

 

ماده 138 مکرر قانون مالیاتها

۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۶

اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.

 

- اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیـدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینـه قابل قبول ...

 

ماده 140 قانون تجارت

۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۰

هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم ( 5 درصد ) از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد

 

هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم ( 5 درصد ) از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني‌به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت‌تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم ...

 

ماده 139 قانون تجارت

۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۰

هر صاحب سهم مي‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.

 

هر صاحب سهم مي‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.  

 

ماده 136 قانون تجارت

۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۹

در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.‌

 

در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.‌ هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي‌انتخاب مديران تقاضا نمايد.  ...

 

ماده 133 قانون تجارت

۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۰۹

مديران و مدير عامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند

 

مديران و مدير عامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از‌مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا‌ تقويت منفعت.

 

ماده 132 قانون تجارت

۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۱

مدير عامل شركت و اعضاء هيأت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و‌ ..........

 

مدير عامل شركت و اعضاء هيأت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و‌شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي مالي و اعتباري معاملات‌مذكور در اين ماده به ...

 

ماده 131 قانون تجارت

۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۱

در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت‌آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و ..........

 

در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت‌آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت مي‌تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته‌باشد تا سه سال از تاريخ كشف ...

 

ماده 116 قانون تجارت

۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي مي‌باشد

 

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي مي‌باشد و پس از‌تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام‌مورد وثيقه اينگونه مديران خود به خود از قيد ...

 

ماده 110 قانون تجارت

۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰

اشخاص حقوقي را مي‌توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت‌هاي مدني شخص حقيقي‌عضو هيأت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.

 

اشخاص حقوقي را مي‌توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت‌هاي مدني شخص حقيقي‌عضو هيأت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. ‌چنين نماينده‌اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت‌هاي مدني و ...

 

ماده 98 قانون تجارت

۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۹

فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

 

فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.  

 

ماده 26 قانون تجارت

۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۹

در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:

 

در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود: 1 - نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت‌ها. 2 - مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن. 3 - تعيين نوع سهم. 4 - مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد. 5 - تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.  

 

ماده 97 قانون تجارت

۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۸

در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.

 

ماده 97 - در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به‌شركت در آن نشر مي‌گردد به عمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي‌سهامداران تا تشكيل ...

 
۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۱

غیر تجاری بودن دفتر کارشناسان رسمی دادگستری و دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن

 

                                                                           ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 5/4/1352 بند ...

 

ماده 25 قانون تجارت

۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۸

اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي‌شوند‌برسد.

 

ماده 25 - اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي‌شوند‌برسد.

 
«مالیات بر درآمد پزشکان»

حامد قدوسی

۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۹

«مالیات بر درآمد پزشکان»

 

در خبرها بود که رییس کمیسیون بهداشت مجلس از پیش‌نهاد مالیات ۷۰ درصدی پلکانی روی حقوق پزشکان پردرآمد خبر داده است. این تصمیم نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و با روی‌کردی مکانیکی به مسایل اقتصادی است که جای نقد و بررسی فراوان دارد. انگیزه این اقدام مقابله با درآمدهای ...

 

ماده 84 قانون تامین اجتماعی

۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۸

هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تامين خدمات درماني پرداخت خواهد شد .

 

هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تامين خدمات درماني پرداخت خواهد شد .

 

ماده 83 قانون تامین اجتماعی

۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۸

سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي بشرح زير مي باشد :

 

سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي بشرح زير مي باشد :  1- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتيكه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد .  2- ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل ...

 

ماده 81 قانون تامین اجتماعی

۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۷

بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از :

 

بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از :  1- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است .  2- فرزندان متوفي در صورتيكه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا" به تحصيل اشتغال داشته باشند يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي ...

 

ماده 80 قانون تامین اجتماعی

۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۷

بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :

 

بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :  1- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته .  2- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير .  3- در صورت فوت بيمه شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يكسال كار را در آخرين ...