يکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۳
آئين نامه بند 8 ماده 148 هزینه تبلیغات

آئين نامه اجرايي مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 مربوط به هزینه های تبلیغات

اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 871
 
آيين نامه اجرايي مقررات بند 8ماده 148اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 که در تاريخ 31/6/1381 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي رسيده است جهت اجرا به پيوست ابلاغ مي گردد. عيسي شهسوار خجسته
شماره: 37723/4124/211
تاريخ: 02/06/1381
پيوست:
آئين نامه اجرايي مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي
مستقيم مصوب 27/11/1380
 
 
هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد کتاب، نشريات و لوحهاي فشرده، هزينههاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه از ابتداي سال 1381 با رعايت موارد زير جزء قابل قبول در حساب مالياتي محسوب خواهد شد:
 
الف: هزينه هاي تحقيقاتي:
1- فهرست طرح يا طرحهاي تحقيقاتي انجام شده يا در دست اجرا، به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم شده باشد.
2-  طرح يا طرحهاي تحقيقاتي بايد منحصرا مربوط به فعاليت و در راستاي تحصيل درآمد مؤسسه باشد.
3-  اسناد و مدارک مثبته انجام هزينه طرح يا طرحهاي تحقيقاتي به انضمام ريز هزينه به اداره امور مالياتي ارائه شود.
 
ب- هزينه هاي آزمايشي و آموزشي:
 هزينه هاي آزمايشي و آموزشي از جمله هزينه هاي حضور در کنگره ها و همايشهاي علمي و آموزشي، آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان، دوره هاي کوتاه مدت تخصصي و ساير موارد مشابه، که مرتبط با فعاليت مؤسسه باشد.
 
ج: هزينه هاي خريد کتاب، نشريات و لوحهاي فشرده:
هزينه هاي خريد کتاب، نشريات و لوح هاي فشرده که مرتبط با فعاليت مؤسسه باشد.
 
د: هزينه هاي بازاريابي و تبليغات و نمايشگاهي:
1- هزينه هاي بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي براي توليد کالا يا ارائه خدمات که دوره آتي (قبل از بهره برداري)، عرضه ميشود هزينه مزبور ده سال از تاريخ شروع به فروش يا عرضه خدمات به اقساط مساوي مستهلک خواهد شد.
2- هزينه هاي بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي براي شناساندن و معرفي کالا و همچنين عرضه خدمات که مستقيماً با فعاليت مؤسسه ارتباط دارد.
3-  هزينه بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي به منظور صادرات کالا.
انجام خدمات تحقيقاتي، آموزشي، بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي چنانچه توسط اشخاص ديگر براي مؤسسه انجام ميگيرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر ماليات تکليفي باشد پذيرش هزينه آن منوط به کسر و واريز ماليات تکليفي آن به حساب سازمان امور مالياتي کشور (اداره امور مالياتي ذيربط) خواهد بود.
 
اين آئين نامه در اجراي قسمت اخير بند 8 ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي بنا به پيشنهاد شماره 37312/4117-211 مورخ 31/6/814 سازمان امور مالياتي کشور در چهار بند و شش جزء به شرح فوق در تاريخ 31/6/81 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد.
 
 
طهماسب مظاهري