جمعه ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۲۰
پشتوانه قانونی حسابرسی 10 ساله بیمه ای چیست ؟

در حال حاضر چرا بعضی از شرکتها حسابرسی بیمه ای 10 ساله میشوند؟

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1465
 
در حال حاضر چرا بعضی از شرکتها حسابرسی بیمه ای 10 ساله میشوند؟
 
مواردی که در حال حاضر شعبات تامین اجتماعی در ابلاغ حسابرسی 10 ساله به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی مد نظر قرار میدهند تبعیت از دو مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هست که به شرح ذیل ارایه میگردد:

1) ادعای سابقه و یا دستمزد 
2) آراء مراجع قضایی و شبه قضایی، شرکت های در حال تصفیه
3) عدم اجرای قانون از جمله ماده (۳۸) و تبصره الحاقی آن 
4) عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان
5) نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه

مشروح موارد در ادامه خواهد آمد:


الف ) بر اساس جلسه 1755 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 6 اردیبهشت 1396 مقرر شد که انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی به استثناء موارد ذیل صرفا در آخرین سال مالی باشد.

۱-۱- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد.

۲-۱- درخواست های مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی، شرکت های در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارائه می گردد.

۳-۱- در صورتی که مستنداتی به سازمان واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده (۳۸) و تبصره الحاقی آن و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان باشد، بازرسی با تشخیص و دستور مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.

ب ) و همچنین بر اساس بند 13 جلسه 1782  هیات مدیره به تاریخ 29 مهر 1396  سازمان تامین اجتماعی آمده است:

"
در خصوص کلیه مواردی که نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه مطرح بوده و همچنین در خصوص شرکتهای ورشکسته  و یا در حال تصفیه ، مفاد ماده 37 قانون تامین اجتماعی در ارایه گواهی عدم بدهی دقیقا رعایت شود ".